วารสารศาลยุติธรรม

วารสาร-แนะนำวารสาร 27 เม.ย. 2562ชื่อวารสาร (Title) :-  วารสารศาลยุติธรรม
ISSN: –   15137902
จัดพิมพ์:  –  1 ปี 4 ฉบับ
สำนักพิมพ์: –   กองการนิเทศและประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลยุติธรรม
ฉบับล่าสุด: –       ปีที่ 11 ฉบับที่ 4 (ก.ค.-ก.ย. 2561)
รายละเอียด: –      แนะนำวารสารประจำวันที่ 27 เม.ย. 2562 วารสารศาลยุติธรรม Advanced ฉบับนี้จะเป็นฉบับล่าสุด ที่ยังคงเผยแพร่บทความ ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ จากทางศาลยุติธรรม และที่สืบเนื่องจากปกหน้าจะมีบทความที่เกี่ยวข้องกับปัญหาภาวะโลกร้อน อันจะเป็นภัยร้ายที่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์ ซึ่งมาในบทความ “โครงการศาลสีเขียว” ส่วนรายละเอียดของเนื้อหาจะเป็นอย่างไรต้องติดตาม นอกจากนี้ยังมีบทความพิเศษ เรื่อง “ความคุ้มกันของผู้พิพากษาจากการถูกฟ้องคดี” อีกบทความเรื่อง “การตรวจร่างคำพิพากษา คำสั่ง และคำวินิจฉัย ทางเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น และในส่วนท้ายฉบับยังมีบทความที่ดีต่อสุขภาพเรื่อง “รู้เท่าทันการกินอาหารคลีน” แนวทางจะเป็นอย่างไรบ้างลองศึกษาดูนะคะ


อื่นๆ เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม

วันสำคัญ