วารสารสภาการพยาบาล

วารสาร-แนะนำวารสาร 30 เม.ย. 2562ชื่อวารสาร (Title) :-  วารสารสภาการพยาบาล
ISSN: –   1513-1262
จัดพิมพ์:  – 1 ปี 4 ฉบับ
สำนักพิมพ์: –  สภาการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข
ฉบับล่าสุด: –       ปีที่  34  ฉบับที่  1 (ม.ค.-มี.ค.2562)
รายละเอียด: –      แนะนำวารสารประจำวันที่ 30 เม.ย. 2562 เนื้อหาสาระภายในวารสารสภาการพยาบาลฉบับนี้ ได้นำเสนอทั้งบทความวิชาการ บทความวิจัย ที่หลากหลาย ยกตัวอย่างเช่น บทความวิชาการเรื่อง “สมรรถนะของพยาบาลกับนวัตกรรมการดูแลสุขภาพประชาชน ในยุคไทยแลนด์ 4.0” ซึ่งเรื่องนี้มีความสำคัญต่อความรับผิดชอบของพยาบาลวิชาชีพเป็นอย่างมาก ส่วนอีกเรื่อง เช่น “ การจัดการความเสี่ยงความรุนแรงขณะปฏิบัติงานในแผนกฉุกเฉิน” เป็นต้น และในส่วนบทความวิจัย เช่นเรื่อง “ ผลของโปรแกรมการปรับวิถีชีวิตด้วยตนเองต่อไกลโคไซเลทฮีโมโกลบิน ของผู้สูงอายุ โรคเบาหวานชนิดที่ 2” เป็นต้น สามารถติดตามบทความที่เหลือจากตัวเล่มได้เลยค่ะ