07 June 2020

ประมวลองค์ความรู้พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ประมวลองค์ความรู้พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ประมวลองค์ความรู้พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

หนังสือ-แนะนำหนังสือ 1 พ.ค. 2562 ชื่อหนังสือ:  ประมวลองค์ความรู้พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
ชื่อผู้แต่ง: กระทรวงวัฒนธรรม
Call Number:  390.22 354 2562                  
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 1 พ.ค. 2562  ตามโบราณราชประเพณี การเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์จะทรงรับการบรมราชาภิเษกเฉลิมพระปรมาภิไธยเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อันเป็นพระราชพิธีสำคัญยิ่ง แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมอันงดงาม และเป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ทรงพระเกียรติยศสูงสุดสมกับที่ทรงเป็นพระมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดกาล และเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกให้กว้างขวางยิ่งขึ้น หนังสือ “ประมวลองค์ความรู้พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” เล่มนี้ จึงมีการเผยแพร่องค์ความรู้ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เริ่มตั้งแต่ความหมายของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในสมัยต่างๆ พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในสมัยรัตนโกสินทร์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 กำหนดการพระราชพิธีราชาภิเษก ตลอดจนสถานที่สำคัญในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในรัชกาลที่ 9 สถานที่ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก พุทธเจดียสถานในภูมิภาค 18 แห่ง  และในรัชกาลที่ 10 แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์108 แห่ง และสถานที่ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก  76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร และยังมีอภิธานศัพท์อีกจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธี ซึ่งมีทั้งรายละเอียดพร้อมภาพประกอบสีที่สวยงาม หนังสือเล่มนี้จึงมีประโยชน์ยิ่งในการศึกษาเรียนรู้โบราณราชประเพณีอันทรงคุณค่าของชาติ และร่วมกันเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้มั่นคงสถิตสถาพรตลอดกาลนาน


 

About The Author

Related posts