หนังสือเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

หนังสือชุดนี้มีทั้งหมด ๔ เล่ม แบ่งเป็นหนังสือพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ฉบับภาษาไทย ฉบับภาษาอังกฤษ ประมวลบทความ และองค์ความรู้อย่างละ ๑ เล่ม เนื้อภายในหนังสือประกอบด้วยความเป็นมาของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ลำดับพระราชพิธี การเตรียมพระราชพิธีและสถานที่ พระราชพิธีเบื้องต้น พระราชพิธีเบื้องปลาย และพระปฐมบรมราชโองการ รวมทั้งแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ตลอดจนส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในช่วงระหว่างวันที่ ๔-๖ พฤษภาคมที่จะถึงนี้

หนังสือ ห้องสมุด พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

แนะนำหนังสือพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 

“หนังสือพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” จัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เผยแพร่ในรูปแบบ ebook และจัดพิมพ์แจกจ่ายไปยัง สถานศึกษา สถานศึกษา ห้องสมุดประชาชน และหน่วยงาน เพื่อให้ความ ความเข้าใจเกี่ยวกับโบราณราชประเพณี กับประชาชน พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ดาวน์โหลดได้ที่นี่ URL: ตรง / Link สำรอง
Royal Coronation Ceremony “Royal Coronation Ceremony” In this book, the English spelling of the proper names of the palace and buildings inside the Grand Palace and Wat Phra Sri Rattana Satsadaram is based on King Rama VI’s Principles for the Romanization of the Thai script. URL: ตรง / Link สำรอง
ebook-ประมวลองค์ความรู้ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ประมวลองค์ความรู้ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ซึ่งมีรายละเอียด ขั้นตอน สถานที่ในการประกอบพระราชพิธีทั้งพระราชพิธีเบื้องต้น พระราชพิธีเบื้องกลาง และพระราชพิธีเบื้องปลาย รวมถึงจะปรากฏคำศัพท์สำคัญต่างๆ เป็นการเฉพาะที่เกี่ยวเนื่องกับการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  URL: ตรง Link สำรอง
ประมวลบทความ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ประมวลบทความ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” เนื้อหาเกี่ยวกับ ขั้นตอน สถานที่ ในการประกอบพระราชพิธี ทั้งพระราชพิธีเบื้องต้น พระราชพิธีเบื้องกลาง และพระราชพิธีเบื้องปลาย คำศัพท์สำคัญต่างๆ เป็นการเฉพาะที่เกี่ยวเนื่องกับการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เนื่องในโอกาสมหามงคลการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เผยแพร่ในรูปแบบ ebook และจัดพิมพ์แจกจ่ายไปยัง สถานศึกษา ห้องสมุดประชาชน และหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโบราณราชประเพณี นำเสนอความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับพระราชพิธี URL: ตรงLink สำรอง

 

ในหลวงพระราชทานแบบตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562
ภาพ: ในหลวงพระราชทานแบบตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ จะต้องผ่านกระบวนการพิธีที่เรียกว่า บรมราชาภิเษก ก่อน คือการรับสมมติขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินเพื่อเป็นพระเกียรติยศ ในพิธีจะมีการถวายเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ หากพระเจ้าแผ่นดินยังไม่ได้ทำพิธีบรมราชาภิเษก หรือยังไม่ได้รับเบญจราชกกุธภัณฑ์ พระเกียรติยศจะยังไม่เต็มที่ เป็นต้นว่า คำสั่งของพระเจ้าแผ่นดินจะเรียกเพียงพระราชโองการ ไม่ใช้พระบรมราชโองการ พระนามว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะยังไม่ออกพระนามนี้ เรียกเพียงสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉัตรก็เพียง ๗ ชั้น เพราะฉัตร ๙ ชั้น เช่นเดียวกับชาวยุโรปที่สวมมงกุฎ แต่ของไทยจะไม่ใช้วิธีการสวมพระมหาพิชัยมงกุฎ เนื่องจากหัวใจสำคัญของพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอยู่ที่การถวายน้ำอภิเษก หลังการถวายน้ำอภิเษกแล้วจึงถวายของซึ่งสิ่งของเหล่านี้นับเป็นของสำคัญสำหรับบ้านเมืองมาโดยตลอด (คณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก, 2562)

เครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ เป็นเครื่องหมายแห่งความเป็นพระราชา ซึ่งพราหมณ์ผู้ทำพิธีจะนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ในวันที่ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นเครื่องแสดงว่าได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เป็นพระเจ้าแผ่นดินถูกต้องสมบูรณ์แล้ว ประกอบด้วย (กระทรวงวัฒนธรรม, 2562)

 

พระมหาพิชัยมงกุฎ

พระมหาพิชัยมงกุฎ

เป็นพระมหาพิชัยมงกุฎทองคำลงยาราชาวดีประดับเพชร สูง ๖๖ เซนติเมตร น้ำหนัก ๗๓๐๐ กรัม สร้างขึ้นเป็นเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ในรัชกาลที่ ๑ ในครั้งนั้นยอดพระมหาพิชัยมงกุฎยังเป็นพุ่มข้าวบิณฑ์ประดับเพชรเม็ดเล็ก ๆ จนถึงรัชกาลที่ ๔ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้ที่ทรงไว้วางพระราชหฤทัยไปเลือกสรรหาซื้อเพชรขนาดใหญ่มาจากประเทศอินเดีย นำมาประดับยอดมงกุฎแทนพุ่มข้าวบิณฑ์ พระราชทานเพชรเม็ดนี้ว่า “พระมหาวิเชียรมณี” เพชรเม็ดนี้มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๑.๖ เซนติเมตร สูงประมาณ ๑.๔ เซนติเมตร เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่าทรงรับพระราชภาระหนักในการปกครองแผ่นดินและราษฎร

พระแสงขรรค์ชัยศรี

พระแสงขรรค์ชัยศรี

เป็นพระแสงศาสตราวุธประจำองค์พระมหากษัตริย์ หมายถึง พระสติปัญญาความรอบรู้ในการปกครองบ้านเมือง พระแสงองค์นี้มีประวัติอันเก่าแก่ พระแสงขรรค์ชัยศรี เป็นราชสมบัติจากเขมรเมืองพระนครตั้งแต่ยุคนครวัดถึงยุคนครธม ใช้ในพระราชพิธีที่สำคัญ ได้แก่ พระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาและพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นสัญลักษณ์แสดงการได้พระราช
อำนาจอาญาสิทธิ์ในการปกครองแผ่นดิน และจะทรงขจัดศัตรูให้สิ้นด้วยพระบรมเดชานุภาพ

ธารพระกร

ธารพระกร

เป็นไม้เท้าของพระมหากษัตริย์นั้น เดิมเรียกว่า ธารพระกรชัยพฤกษ์ เนื่องจากทำด้วยไม้ชัยพฤกษ์ หุ้มทอง หัวและส้นเป็นเหล็ก คร่ำลายทอง ใช้ในพระราชพิธีฉัตรมงคล เพื่อแสดงถึงพระมหากษัตริย์ทรงครองราชย์โดยธรรม

วาลวีชนี (พัดและแส้)

วาลวิชนี (พัดและแส้)

เป็นพัดใบตาลปิดทอง ขอบขลิบทองคำ ด้ามทำด้วยทองคำ ในสมัยรัชกาลที่ ๔ ทรงพระราชดำริว่า ตามพระบาลีที่เรียกว่า “วาลวิชนี” นั้นไม่ควรจะเป็นพัดใบตาล ควรจะเป็นเครื่องโบกปัดที่ทำด้วยขนจามรี จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระแส้จามรีขึ้นเป็นเครื่องราชกกุธภัณฑ์ ภายหลังใช้ขนหางช้างเผือกแทน เรียกว่าพระแส้ขนหางช้างเผือก แต่ก็ไม่อาจที่จะเลิกใช้พัดใบตาลของเดิมได้ จึงโปรดให้ใช้ควบคู่กัน โดยเรียกของสองสิ่งรวมกันว่า “วาลวิชนี ” เปรียบเสมือนพระเมตตาบารมีปกเกล้าฯ พสกนิกรได้พระบรมโพธิสมภารให้ร่มเย็น

ฉลองพระบาทเชิงงอน

ฉลองพระบาท

เป็นราชกกุธภัณฑ์สำคัญองค์หนึ่งตามแบบอินเดียโบราณ เป็นเครื่องราชกกุธภัณฑ์ทำด้วยทองคำลงยาราชาวดีฝังเพชร น้ำหนัก ๖๕๐ กรัม
ใช้สวมเฉพาะในงานพระราชพิธีที่ต้องประทับเท่านั้น มีลักษณะฉลองพระบาทเชิงงอน เป็นเครื่องหมาย แสดงว่าจะทรงสร้างความเจริญรุ่งเรืองแก่แผ่นดินทุกอาณาเขตที่เสด็จพระราชดำเนินไป

 

หมายกำหนดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. ๒๕๖๒

กำหนดการ-พระราชพิธีบรมราชาภิเษก


    งานที่อ้างถึง
  • กระทรวงวัฒนธรรม. (8 มีนาคม 2562). พระราชพิธีบรมราชาภิเษก. เข้าถึงได้จาก ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์กระทรวงวัฒนธรรม : https://www.m-culture.go.th/adminli/main.php?filename=ebook_king
  • คณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก. (5 มีนาคม 2562). ประมวลองค์ความรู้ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก. เข้าถึงได้จาก พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562: https://phralan.in.th/

หนังสือเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก