07 June 2020

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

หนังสือ-แนะนำหนังสือ 2 พ.ค. 2562ชื่อหนังสือ: พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
ชื่อผู้แต่ง: กระทรวงวัฒนธรรม
Call Number: 390.22 376 2562                    
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 2 พ.ค. 2562  หนังสือ “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” เล่มนี้ จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อจดจารึกมรดกทางวัฒนธรรมตามโบราณราชประเพณี จึงมีการเผยแพร่เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนถึงงานพระราชพิธีสำคัญทางประวัติศาสตร์ ที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างยาวนาน อันเป็นพระราชพิธีที่ปฏิบัติเพื่อความเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์ โดยเนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย ประวัติความเป็นมาของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ลำดับขั้นตอนพระราชพิธีโดยสังเขป  การเตรียมพระราชพิธีและสถานที่ พระราชพิธีเบื้องต้น พระราชพิธีเบื้องปลาย ตลอดจนข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับพระราชพิธี อาทิ พระปฐมบรมราชโองการของพระมหากษัตริย์ในสมัยรัตนโกสินทร์ เครื่องราชกุธภัณฑ์  สถานที่ประกอบพระราชพิธี พระมหาเจดีย์ สถานที่ตั้งพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ รวมทั้งแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของแต่ละจังหวัด เป็นต้น

 


 

About The Author

Related posts