กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

ชื่อหนังสือ:  กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
ชื่อผู้แต่ง:  นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์
Call Number: 343.071 1572562
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 2 ก.ค. 2562 หนังสือ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค” เล่มนี้ เขียนขึ้นเพื่อใช้เป็นตำราประกอบการบรรยายวิชากฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเพื่อเผยแพร่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคแก่หน่วยงานต่างๆ ของรัฐที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนองค์กรเอกชนที่มีวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองผู้บริโภคหรือการต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมทางการค้า และประชาชนที่เป็นผู้บริโภคด้วย  เนื้อหาภายในเล่มจึงได้มีการรวบรวมและนำเสนอสาระของกฎหมายต่างๆ ซึ่งได้แก่ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 และกฎหมายที่มีเจตนารมณ์เพื่อการอย่างอื่น เช่น การควบคุมกำกับการประกอบธุรกิจ หากแต่มีผลเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคด้วยในขณะเดียวกัน โดยมีการได้แบ่งเนื้อหาหลักๆออกเป็นสามส่วน ได้แก่ ส่วนที่หนึ่ง กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในเชิงสารบัญญัติ ส่วนที่สอง กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในเชิงวิธีสบัญญัติ และส่วนที่สาม องคาพยพของกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคและการใช้บังคับ ทั้งนี้ เพื่อให้ง่ายและสะดวกต่อการศึกษาและทำความเข้าใจกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศไทย


กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

อื่นๆ เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม

วันสำคัญ