ห้องสมุด แนะนำหนังสือ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับใช้งานและประกอบการศึกษา

ห้องสมุด แนะนำหนังสือ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับใช้งานและประกอบการศึกษา
ชื่อผู้แต่ง:  วิกรณ์ รักษ์ปวงชน
Call Number: 347 4942562
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 27 ก.ค. 2562 หนังสือ “ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับใช้งานและประกอบการศึกษา” เล่มนี้ เป็นฉบับมาตรฐานที่มีการแก้ไขปรับปรุงล่าสุด โดยมีคำอธิบายมาตราสำคัญในลักษณะที่รวบรัด ชัดเจน เข้าใจหลักกฎหมายได้โดยง่าย พร้อมทั้งคำพิพากษาศาลฎีกาโดยสรุป ประกอบคำอธิบายในส่วนที่เป็นสาระสำคัญหรือยากต่อการทำความเข้าใจ ต่างจากประมวลกฎหมายทั่วไปที่มีเพียงตัวบทกฎหมายเท่านั้น หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจในเรื่องกฎหมายอีกด้วย

 


ห้องสมุด แนะนำหนังสือ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับใช้งานและประกอบการศึกษา

อื่นๆ เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม

วันสำคัญ