การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ศาสตร์และศิลป์สู่การปฏิบัติ เล่ม 2 

ชื่อหนังสือ: การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ศาสตร์และศิลป์สู่การปฏิบัติ เล่ม 2   
ชื่อผู้แต่ง: สายฝน เอกวรางกูร, บรรณาธิการ
Call Number: 610.7368 492 2561 2
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 25 ส.ค. 2562 หนังสือ “การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ศาสตร์และศิลป์สู่การปฏิบัติ เล่มนี้เรียบเรียงขึ้น เพื่อสื่อให้อาจารย์พยาบาล นักศึกษาพยาบาล พยาบาลจิตเวช พยาบาลวิชาชีพทั่วไป บุคลากรทางสุขภาพ รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องเกิดความรู้ความเข้าใจในศาสตร์และศิลป์ของการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต สามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาการคิดวิเคราะห์และพัฒนาทักษะการบำบัดทางการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ได้อย่างเข้าใจและเข้าถึงความเป็นมนุษย์ หนังสือเล่มนี้มีคุณค่ายิ่งต่อการนำไปปฏิบัติเพื่อดูแลช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาทางจิตเวชและสุขภาพจิตได้เป็นอย่างดี

 


การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ศาสตร์และศิลป์สู่การปฏิบัติ เล่ม 2 

แนะนำหนังสือ อื่นๆ ในห้องสมุด ที่เกี่ยวข้อง

ห้องสมุด แนะนำวันสำคัญต่างๆ

แนะนำวารสาร อื่นๆ ในห้องสมุด ที่เกี่ยวข้อง