วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

วารสาร-แนะนำวารสาร 12 มี.ค. 2562ชื่อวารสาร (Title) :- วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
ISSN: –   0857-4553
จัดพิมพ์:  –  1ปี 3 ฉบับ
สำนักพิมพ์: –  สมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย
ฉบับล่าสุด: –       ปีที่ 32 ฉบับที่ 3 (ก.ย.-ธ.ค. 2561)
รายละเอียด: –      แนะนำวารสารประจำวันที่ 12 มี.ค. 2562 วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตฉบับนี้ ถือเป็นฉบับล่าสุด ที่นำเสนอบทความวิจัย บทความวิชาการ ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ ข้อมูลข่าวสาร ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์กับทางด้านสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจทั้งในเรื่องที่เกี่ยวกับ โปรแกรมการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมกับพฤติกรรมการดูแลเด็กของผู้ดูแลเด็กที่มีภาวะบกพร่องด้านการเรียน และเรื่อง การเห็นคุณค่าในตนเอง การสนับสนุนทางสังคมและพฤติกรรมรังแกกันในนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นต้น ซึ่งนอกจากที่ยกตัวอย่างมาข้างต้นแล้ว ยังมีบทความวิจัยที่หลากหลายและน่าติดตามอีกมาก


แนะนำหนังสือ อื่นๆ ในห้องสมุด ที่เกี่ยวข้อง

ห้องสมุด แนะนำวันสำคัญต่างๆ

แนะนำวารสาร อื่นๆ ในห้องสมุด ที่เกี่ยวข้อง