วารสารวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วารสาร-แนะนำวารสาร 12 มี.ค. 2562ชื่อวารสาร (Title) :- วารสารวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ISSN: – 0858-4435 (Print) / 2651-1231 (Online)
จัดพิมพ์:  –  ราย 2 เดือน
สำนักพิมพ์: –  กองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ฉบับล่าสุด: –       ปีที่ 26 ฉบับที่ 7 (ฉบับเสริม) 2561
รายละเอียด: –      แนะนำวารสารประจำวันที่ 12 มี.ค. 2562 วารสารวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับนี้เป็นฉบับพิเศษและเป็นฉบับล่าสุด ที่นำเสนอและเผยแพร่บทความวิจัยละบทความวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับ 4 สาขา ดังนี้ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาขาวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เนื้อหาภายในฉบับจึงมีความหลากหลายและน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ยกตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์กายภาพ เช่น นวัตกรรมการประเมินผลด้านความปลอดภัยของการสวมหมวกกันน็อคสำหรับเด็กอนุบาล โดยใช้เทคโนโลยีอย่างง่าย (กล้องดิจิตอล) เป็นต้น และภายในฉบับยังมีบทความที่น่าสนใจและติดตามเป็นอย่างยิ่ง