ชื่อวารสาร: วารสารกระแสวัฒนธรรม : JOURNAL OF CULTURAL APPROACH Print ISSN: 1513–4458 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม รายละเอียด: แนะนำวารสาร 23 ส.ค. 2562 เป็นวารสารที่เผยแพร่งานวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสังคม วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว  ผลงานที่รับตีพิมพ์ อาจอยู่ในรูปแบบ  บทความวิจัย บทความวิชาการ บทความที่คัดย่อจากวิทยานิพนธ์ และบทพินิจหนังสือ (Book Review) Description: This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely […]

วารสารกระแสวัฒนธรรม Read More »