ชื่อวารสาร: วารสารกายภาพบำบัด: Thai journal of Physical Therapy Print ISSN: 0125-4634 TCI: กลุ่มที่ 1 สาขาวิทยาศาสาตร์และเทคโนโลยี (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย รายละเอียด: แนะนำวารสาร 25 ก.ย. 2562 วารสารกายภาพบำบัด เป็นวารสารอย่างเป็นทางการของสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย วารสารนี้มีพันธกิจในการเผยแพร่และแบ่งปันความรู้ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางด้านกายภาพบำบัดซึ่งสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติทางกายภาพบำบัดคลินิกรวมถึงการเรียนการสอนทางด้านกายภาพบำบัด วารสารนี้เผยแพร่บทความประเภท บทความวิจัย บทความปริทัศน์ และจดหมายถึงบรรณาธิการ Description: Thai journal of Physical Therapy is the official journal of the Physical Therapy Association of Thailand (P.T.A.T.). The journal’s mission is to […]

วารสารกายภาพบำบัด Read More »