วารสารกายภาพบำบัด

ชื่อวารสาร: วารสารกายภาพบำบัด: Thai journal of Physical Therapy
Print ISSN: 0125-4634

TCI: กลุ่มที่ 1 สาขาวิทยาศาสาตร์และเทคโนโลยี (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567)
สำนักพิมพ์: สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย

รายละเอียด: แนะนำวารสาร 25 ก.ย. 2562 วารสารกายภาพบำบัด เป็นวารสารอย่างเป็นทางการของสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย วารสารนี้มีพันธกิจในการเผยแพร่และแบ่งปันความรู้ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางด้านกายภาพบำบัดซึ่งสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติทางกายภาพบำบัดคลินิกรวมถึงการเรียนการสอนทางด้านกายภาพบำบัด วารสารนี้เผยแพร่บทความประเภท บทความวิจัย บทความปริทัศน์ และจดหมายถึงบรรณาธิการ
Description: Thai journal of Physical Therapy is the official journal of the Physical Therapy Association of Thailand (P.T.A.T.). The journal’s mission is to disseminate and share knowledge related to physical therapy science which has implications for clinical physical therapy practice as well as physical therapy education. This journal devoted to publish of original articles, review articles, and letter to editors.

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: Thai journal of Physical Therapy


วารสารกายภาพบำบัด: Thai journal of Physical Therapy