วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน(Journal of Public and Private Management)

ชื่อวารสาร: วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน(Journal of Public and Private Management) Print ISSN: 2697-6226 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รายละเอียด แนะนำวารสาร 7 ก.ย 2564 วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน(Journal of Public and Private Management). The Journal of Public and Private Management publishes peer-reviewed (double blinded) scholarly articles and book/article reviews on Public-Private Management. The journal is produced by the Graduate School […]

วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน(Journal of Public and Private Management) Read More »

ชื่อวารสาร: วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน : Journal of Public and Private Management Print ISSN: 0854-9849 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: คณะรัฐประศาสนศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รายละเอียด: แนะนำวารสาร 28 ส.ค. 2562 วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน เป็นวารสารของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  มีกำหนดการพิมพ์ออกเผยแพร่วารสารละ 2 เล่มต่อปี (เดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการภาครัฐและการจัดการภาคเอกชน โดยบทความทุกบทความที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารเป็นบทความที่ได้มาตรฐานและผ่านการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง Description: The Journal of Public and Private Management publishes peer-reviewed scholarly articles and book/article reviews on

วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน Read More »