ชื่อวารสาร: วารสารการบริหารท้องถิ่น : Local Administration Journal Print ISSN: 1906-103x TCI: กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น รายละเอียด: แนะนำวารสาร 28 ส.ค. 2562 วารสารการบริหารท้องถิ่น (Local Administration Journal) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางและเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักวิชาการ นักวิจัย ผู้บริหาร และนักปฏิบัติ ตลอดจนประชาชนผู้สนใจทั่วไป ทั้งในและต่างประเทศ,วารสารการบริหารท้องถิ่นตีพิมพ์เผยแพร่บทความทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยวารสารการบริหารท้องถิ่นเป็นวารสารที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่ม 1 และมีกำหนดออกปีละ 4 ฉบับ (มกราคม-มีนาคม) Description: Local Administration Journal (LAJ) is the flagship open-access journal of the College […]

วารสารการบริหารท้องถิ่น Read More »