วารสารการบริหารปกครอง

วารสารการบริหารปกครอง

ชื่อวารสาร: วารสารการบริหารปกครอง Print ISSN: 2697-4029 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รายละเอียด แนะนำวารสาร 11 ก.ย 2564 วารสารการบริหารปกครอง มีวัตถุประสงค์ : 1. เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย 2. เพื่อเป็นสื่อส่งเสริมการสร้างความรู้และองค์ความรู้ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ และสาขาสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องด้านการบริหารภาครัฐ 3. เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่ใช้นำเสนอผลงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป Holding ฉบับออนไลน์ Link to TCI : วารสารการบริหารปกครอง วารสารการบริหารปกครอง

วารสารการบริหารปกครอง Read More »

ชื่อวารสาร: วารสารการบริหารปกครอง: Governance Journal Print ISSN: 2286-9328 TCI: กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รายละเอียด: แนะนำวารสาร 26 ก.ย. 2562 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงชื่อวารสาร เปลี่ยนชื่อวารสารเป็น วารสารการบริหารปกครอง (Governance Journal,ของบทความที่ลงตีพิมพ์ในวารสารการบริหารปกครองเล่มนี้เป็นของผู้เขียนบทความ คณะผู้จัดทำวารสารไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยหรือรับผิดชอบต่อความคิดเห็นของผู้เขียนบทความดังกล่าวแต่ประการใด และกองบรรณาธิการวารสารการบริหารปกครอง Description: Governance Journal is published by Department of Public Administration under the authorization of Kalasin Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: Governance Journal วารสารการบริหารปกครอง: Governance Journal

วารสารการบริหารปกครอง Read More »