ชื่อวารสาร: วารสารการบัญชีและการจัดการ:Journal of Accountancy and Management Print ISSN: 1906-7933 TCI: กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รายละเอียด: แนะนำวารสาร 26 ก.ย. 2562 เพื่อส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิชาการและบทความวิจัยที่มีคุณค่าและประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ความรู้ ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจโดยวารสารมีขอบเขตครอบคลุมหลายสาขาวิชาทางด้านธุรกิจได้แก่ การบัญชี การจัดการ การบริหารธุรกิจ การจัดการการประกอบการ เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ การบริหารการเงิน ธุรกิจระหว่างประเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และเศรษฐศาสตร์ Description: – Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: Journal of Accountancy and Management วารสารการบัญชีและการจัดการ:Journal of Accountancy and Management

วารสารการบัญชีและการจัดการ Read More »