ชื่อวารสาร: วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย: Thai Journal of Nursing and Midwifery Practice Print ISSN: 2408-1280 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: สมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง(ประเทศไทย) รายละเอียด: แนะนำวารสาร 26 ก.ย. 2562 วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทยนี้ เป็นวารสารที่มีการควบคุมคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) ดำเนินการโดย สมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย) ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย,โดยการสนับสนุนของ สภาการพยาบาล Description: – Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: Thai Journal of Nursing and Midwifery Practice วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย: Thai Journal of Nursing and […]

วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย Read More »