ชื่อวารสาร: วารสารการพยาบาลและการศึกษา : Journal of Nursing and Education Print ISSN: 1906-1773 TCI: กลุ่มที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: กลุ่มพัฒนาการศึกษา สถาบันพระบรมราชชนกกระทรวงสาธารณสุข รายละเอียด: แนะนำวารสาร 29 ส.ค. 2562 เผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ ด้านการพยาบาล การผดุงครรภ์ การศึกษาพยาบาล และสุขภาพ2.เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการของพยาบาล อาจารย์พยาบาลและบุคลากรทางสุขภาพ3.,เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและองค์กรทางสุขภาพทั่ประเทศกำหนดการออกวารสารวารสารการพยาบาลและการศึกษา เป็นวารสารราย 3 เดือน กำหนดออกปีละ 4 ฉบับ ดังนี้ ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – มีนาคม Description: The Journal of Nursing and Education (JONAE) is a peer-reviewed technologicaland scientific […]

วารสารการพยาบาลและการศึกษา Read More »