ชื่อวารสาร: วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา: Journal of Nursing, Public Health, and Education Print ISSN: 0859-3949, 2651-1908 (Online) TCI: กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา รายละเอียด: แนะนำวารสาร 27 ก.ย. 2562วารสาร การพยาบาล  การสาธารณสุข และการศึกษา ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยาเป็นเอกสารวิชาการที่ได้มาตรฐานสากล ออกเป็นราย  4  เดือน (ปีละ  3 ฉบับ)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิชาการในรูปแบบรายงานวิจัย(Research  Article)  และบทความปริทัศน์(Review  Article) สาขาการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา Description: – Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: […]

วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา Read More »