วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วารสารการวัดผลการศึกษา

ชื่อวารสาร: วารสารการวัดผลการศึกษา Print ISSN: 0125-3778 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รายละเอียด แนะนำวารสาร 18 ก.ย 2564 วารสารการวัดผลการศึกษา มีจุดมุ่งหมายเพื่อ -เผยแพร่องค์ความรู้และผลการวิจัยทางด้านการวัดผลการศึกษา สถิติ การวิจัยและจิตวิทยา ทั้งทางด้านทฤษฎี การปฏิบัติตลอดจนความรู้ที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษา -เพื่อเป็นสื่อกลางสำหรับแลกเปลี่ยนข้อเท็จจริง เรื่องราว และความคิดเห็นระหว่างครู นักการศึกษา นักวัดผลการศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป Holding ฉบับออนไลน์ Link to Journal : วารสารการวัดผลการศึกษา วารสารการวัดผลการศึกษา

วารสารการวัดผลการศึกษา Read More »

ชื่อวารสาร: วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม: Journal of Educational Measurement Mahasarakham University : JEM-MSU Print ISSN: 0858-5520 TCI: กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: ภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รายละเอียด: แนะนำวารสาร 27 ก.ย. 2562 วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (Journal of Educational Measurement Mahasarakham University : JEM-MSU) ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ในเดือนมกราคม-มิถุนายน และเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม  รับพิจารณาผลงานวิชาการใน 3 ลักษณะ ได้แก่ บทความวิชาการ, บทความวิจัย/วิทยานิพนธ์ และบทวิจารณ์หนังสือ ในศาสตร์การวัดผล ประเมินผล การวิจัยทางการศึกษา สถิติ จิตวิทยาการศึกษาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยผลงานทางวิชาการดังกล่าวจะต้องไม่เคยถูกนำไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารหรือเอกสารอื่นใดมาก่อน ซึ่งผู้เขียนต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบประเด็นดังกล่าวอย่างเคร่งครัด Description: –

วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Read More »