ชื่อวารสาร: วารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย: KASALONGKHAM RESEARCH JOURNAL Print ISSN: 1906-3016 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ รายละเอียด: แนะนำวารสาร 27 ก.ย. 2562 วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ บทความวิชาการ,บทความวิจัย,บทวิจารณ์และหนังสือ,บทความปริทัศน์, บทความรับเชิญ โดยเนื้อหาในบทความเกี่ยวข้องกับ ศิลปศาสตร์,มนุษยศาสตร์,ปรัชญาและสังคมวิทยาศิลปศาสตร์ ,มนุษยศาสตร์,ปรัชญาและสังคมวิทยา Description: – Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: KASALONGKHAM RESEARCH JOURNAL วารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย: KASALONGKHAM RESEARCH JOURNAL

วารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย Read More »