ชื่อวารสาร: วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม : Journal of Education and Social Development Print ISSN: 1905-2693 TCI: กลุ่มที่ 3 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาการศึกษาและการพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รายละเอียด: แนะนำวารสาร 30 ส.ค. 2562 วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคมจัดพิมพ์ขึ้นโดยวัตถุประสงค์ดังนี้1. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยทางการศึกษาและการพัฒนาสังคม2.,เพื่อส่งเสริมการเสนอผลงานทางวิชาการด้านการศึกษาและการพัฒนาสังคมของนักวิชาการทั่วไปในรูปแบบบทความทางวิชาการและบทความพิเศษ Description: This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public […]

วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม Read More »