ชื่อวารสาร: วารสารการสื่อสารมวลชน: Journal of Mass Communication Print ISSN: 1906-2591 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายละเอียด: แนะนำวารสาร 28 ก.ย. 2562วารสารการสื่อสารมวลชน เป็นวารสารวิชาการที่จัดทำโดยคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้านการสื่อสารมวลชนและสาขาที่เกี่ยวข้อง และเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการวิจัย รวมทั้งการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการสื่อสาร ในสาขาวิชาต่างๆ มากขึ้น Description: Journal of Mass Communication is a scholarly journal published by the Faculty of Mass Communication, Chiang Mai University. We work towards clear […]

วารสารการสื่อสารมวลชน Read More »