ชื่อวารสาร: วารสารการเมืองการปกครอง : Journal of Politics and Governance Print ISSN: 2228-8562 TCI: กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  รายละเอียด: แนะนำวารสาร 3 ก.ย. 2562 จึงเห็นสมควรจัดทำวารสารชื่อ “วารสารการเมืองการปกครอง” (Journal of Politics and Governance) เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และให้มีมาตรฐานเทียบเคียงกับระดับชาติ ระดับนานชาติ หรือระดับสากล,และเป็นการเสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการของวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยวารสารการเมืองการปกครองได้เผยแพร่แบบรูปเล่ม ในปี พ.ศ. 2553 และเผยแพร่แบบออนไลน์ในปี พ.ศ. 2556วารสารตีพิมพ์เผยแพร่ราย Description: The College of Politics and Governance (COPAG), Mahasarakham University, as a political science academic Holding ฉบับพิมพ์ที่ให้บริการในห้องสมุด: […]

วารสารการเมืองการปกครอง Read More »