วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์

ชื่อวารสาร: วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี: Udonthani Hospital Medical Journal Print ISSN: 0858-6632 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสาตร์และเทคโนโลยี สำนักพิมพ์: โรงพยาบาลอุดรธานี รายละเอียด: แนะนำวารสาร 28 ก.ย. 2562 วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานการวิจัยและค้นคว้าวิชาแพทย์ บทความฟื้นวิชา การบรรยายพิเศษ รายงานผู้ที่เป็นที่น่าสนใจ เป็นต้น ยินดีรับพิจารณาบทความวิจัย บทความวิชาการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ยังไม่เคยพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน,กำหนดออกวารสาร ราย 4 เดือน (มกราคม – เมษายน, พฤษภาคม – สิงหาคม, กันยายน – ธันวาคม) Description: – Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: Udonthani Hospital Medical Journal วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี: Udonthani Hospital Medical Journal

วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี Read More »

ชื่อวารสาร: วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์: MEDICAL JOURNAL OF SRISAKET SURIN BURIRAM HOSPITALS Print ISSN: 0857-2895 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: โรงพยาบาลสุรินทร์ โรงพยาบาลศรีสะเกษ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ รายละเอียด: แนะนำวารสาร 28 ก.ย. 2562 วารสารการแพทย์ MJSSBH เป็นวารสารทางวิชาการด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการวิจัย รายงานผู้ป่วย บทความที่น่าสนใจอันเป็นองค์ความรู้ใหม่ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน,และเผยแพร่ทาง website Https://www.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/indexโดยปัจจุบันวารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ ได้รับการยอมรับและผ่านการรับรองคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย Description: – Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: MEDICAL JOURNAL OF SRISAKET SURIN BURIRAM

วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ Read More »