วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี

ชื่อวารสาร: วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี: Udonthani Hospital Medical Journal
Print ISSN: 0858-6632

TCI: กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสาตร์และเทคโนโลยี
สำนักพิมพ์: โรงพยาบาลอุดรธานี

รายละเอียด: แนะนำวารสาร 28 ก.ย. 2562 วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานการวิจัยและค้นคว้าวิชาแพทย์ บทความฟื้นวิชา การบรรยายพิเศษ รายงานผู้ที่เป็นที่น่าสนใจ เป็นต้น ยินดีรับพิจารณาบทความวิจัย บทความวิชาการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ยังไม่เคยพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน,กำหนดออกวารสาร ราย 4 เดือน (มกราคม – เมษายน, พฤษภาคม – สิงหาคม, กันยายน – ธันวาคม)
Description: –

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: Udonthani Hospital Medical Journal


วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี: Udonthani Hospital Medical Journal