วารสารข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการไทย

ชื่อวารสาร: วารสารข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการไทย: Thai Industrial Engineering Network Journal
Print ISSN: 2408-2635

TCI: กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสาตร์และเทคโนโลยี (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567)
สำนักพิมพ์: ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 

รายละเอียด: แนะนำวารสาร 28 ก.ย. 2562 ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2525 จากนั้นในปี พ.ศ. 2558 จึงได้เริ่มจัดทำวารสารข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่บทความวิจัย (Research article) และบทความวิชาการ (Review,per Year: 2 Issues (January-June, July-December)ส่งบทความ (Make a new submission)ติดตามผลการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ (View your pending submissions)ขั้นตอนการตีพิมพ์ และรูปแบบการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการไทย
Description: Industrial Engineering Network started since 1982, until the Thai Industrial Engineering Journal (IENJ) journal was founding in 2015. The objective of the Thai Industrial Engineering Journal (IENJ) is to publish research article and review article for industrial engineering educators, researchers, and practitioners to advance the practice and understanding of applied and theoretical aspects. The journal accepts English and Thai language manuscripts of original research and review articles which have never been published elsewhere. Research areas of the journal include Industrial Engineering, Manufacturing Processes, Materials Engineering, Automation Engineering, Operations Management, Operations Research, Quality Engineering and Management, Logistics and Supply Chain Management, Work Study, Ergonomics and Design Engineering, Safety Engineering, Green and Sustainable Technology Management, Related Topics in Industrial Engineering. All contributions to Journal of Thai Industrial Engineering Journal are published free of charge and there is no article submission charge. The journal employs a double-blind review process, in which authors and reviewers are anonymous to each other throughout the process.

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: Thai Industrial Engineering Network Journal


วารสารข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการไทย: Thai Industrial Engineering Network Journal