ชื่อวารสาร: วารสารข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการไทย: Thai Industrial Engineering Network Journal Print ISSN: 2408-2635 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสาตร์และเทคโนโลยี (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร  รายละเอียด: แนะนำวารสาร 28 ก.ย. 2562 ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2525 จากนั้นในปี พ.ศ. 2558 จึงได้เริ่มจัดทำวารสารข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่บทความวิจัย (Research article) และบทความวิชาการ (Review,per Year: 2 Issues (January-June, July-December)ส่งบทความ (Make a new submission)ติดตามผลการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ (View your pending submissions)ขั้นตอนการตีพิมพ์ และรูปแบบการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการไทย Description: Industrial Engineering […]

วารสารข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการไทย Read More »