ชื่อวารสาร: วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา: NRRU Community Research Journal Print ISSN: 2286-9581 TCI: กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: สถาบันวิจัยและพัฒนา รายละเอียด: แนะนำวารสาร 2 ต.ค. 2562 วารสารชุมชนวิจัย เริ่มดำเนินการและจัดทำตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน โดยกลุ่มงานเผยแพร่และบริการการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในชื่อ “วารสารชุมชนวิจัย (Community Research Journal)” และอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560 Description: – Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: NRRU Community Research Journal วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา: NRRU Community Research Journal

วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา Read More »