วารสารด้านการบริหารรัฐกิจและการเมือง

วารสารด้านการบริหารรัฐกิจและการเมือง

ชื่อวารสาร: วารสารด้านการบริหารรัฐกิจและการเมือง Print ISSN: 2651-1436 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา รายละเอียด แนะนำวารสาร 9 ต.ค. 2564 วารสารด้านการบริหารรัฐกิจและการเมือง มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์และการเมืองตลอดจนสาขาทางสังคมศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผลงานวิชาการได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างและเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ โดย วารสารด้านการบริหารรัฐกิจและการเมือง เป็นวารสารทางวิชาการที่มีการพิจารณากลั่นกรองคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิในลักษณะผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่งและผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา (Double-blind peer review) Holding ฉบับออนไลน์ Link to TCI : วารสารด้านการบริหารรัฐกิจและการเมือง วารสารด้านการบริหารรัฐกิจและการเมือง

วารสารด้านการบริหารรัฐกิจและการเมือง Read More »

ชื่อวารสาร: วารสารด้านการบริหารรัฐกิจและการเมือง: Journal of Public Administration and Politics Print ISSN: 1685-5779 TCI: กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา รายละเอียด: แนะนำวารสาร 3 ต.ค. 2562 วารสารด้านการบริหารรัฐกิจและการเมืองมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์และการเมืองตลอดจนสาขาทางสังคมศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผลงานวิชาการได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างและเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ โดย วารสารด้านการบริหารรัฐกิจและการเมือง เป็นวารสารทางวิชาการที่มีการพิจารณากลั่นกรองคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิในลักษณะผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่งและผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา (Double-blind peer review) Description: The objective of the Journal of Public Administration and Politics is to be a medium for the wide dissemination of academic works in the

วารสารด้านการบริหารรัฐกิจและการเมือง Read More »