ชื่อวารสาร: วารสารธุรกิจปริทัศน์: Business Review Journal Print ISSN: 1905-713x TCI: กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ รายละเอียด: แนะนำวารสาร 4 ต.ค. 2562 เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการแก่บุคคลทั่วไปและส่งเสริมให้อาจารย์ประจำและผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ได้เสนอผลงานทางวิชาการบทความปริทัศน์ (Review Article) นี้อยู่ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ และการจัดการ/สหวิทยาการด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ Description: – Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: Business Review Journal วารสารธุรกิจปริทัศน์: Business Review Journal

วารสารธุรกิจปริทัศน์ Read More »