ชื่อวารสาร: วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์: Journal of Learning Innovations Walailak University Print ISSN: 2408-2481 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รายละเอียด: แนะนำวารสาร 4 ต.ค. 2562 วัตถุประสงค์และขอบเขตของวารสารวารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นวารสารวิชาการราย 6 เดือน จัดพิมพ์เผยแพร่โดย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีวัตถุประสงค์ในการจัดทำเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและบทความวิชาการสู่สังคมด้านพัฒนาการเรียนการสอน,การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือทัศนคติของผู้เรียนนโยบายการจัดพิมพ์และเผยแพร่ วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้สร้างพื้นที่ให้เกิดการแลกเปลี่ยน เผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยระหว่างนักวิชาการในด้านสหวิทยาการสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ Description: – Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: Journal of Learning Innovations Walailak University วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์: […]

วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »