ชื่อวารสาร: วารสารนานาชาติคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์: International Journal of Applied Computer Technology and Information Systems Print ISSN: 2229-0338 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รายละเอียด: แนะนำวารสาร 5 ต.ค. 2562 เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการแก่บุคคลทั่วไปและส่งเสริมให้อาจารย์ประจำและผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ได้เสนอผลงานทางวิชาการบทความปริทัศน์ (Review Article) นี้อยู่ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ และการจัดการ/สหวิทยาการด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ Description: This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research […]

วารสารนานาชาติคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์ Read More »