วารสารนิเทศศาสตร์

วารสารนิเทศศาสตร์

ชื่อวารสาร: วารสารนิเทศศาสตร์ Print ISSN: 0857-085X TCI: กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  รายละเอียด แนะนำวารสาร 26 ต.ค. 2564 วารสารนิเทศศาสตร์ เป็นวารสารวิชาการสาขานิเทศศาสตร์และสังคมศาสตร์ของคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อเผยแพร่บทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทรรศน์ และบทวิจารณ์หนังสือ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับนิเทศศาสตร์ เช่น การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การสื่อสารการตลาด ตราสินค้า วารสารศาสตร์ นโยบายสื่อสาร ภาพยนตร์และภาพนิ่ง สื่อสารการแสดงวาทวิทยา การกระจายภาพและเสียง สื่อใหม่ จิตวิทยา สารนิเทศ การสื่อสารการเมือง การสื่อสารในองค์กร การจัดการการสื่อสาร และสาขาวิชาอื่นๆ ตามการพิจารณาของกองบรรณาธิการ 2. เพื่อเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนข่าวสาร สาระสำคัญ ประสบการณ์แก่นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจ Holding ฉบับออนไลน์ Link […]

วารสารนิเทศศาสตร์ Read More »

ชื่อวารสาร: วารสารนิเทศศาสตร์: Journal of Communication Arts Print ISSN: 0859-085x TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายละเอียด: แนะนำวารสาร 5 ต.ค. 2562 วารสาร วารสารนิเทศศาสตร์ เป็นวารสารวิชาการสาขานิเทศศาสตร์และสังคมศาสตร์ของคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดทำเป็นวารสารราย 4 เดือน (ปีละ,บทความวิจัย บทความปริทรรศน์ หรือบทวิจารณ์หนังสือซึ่งอาจเขียนได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 2.บทความที่จะได้รับการตีพิมพ์ต้องเขียนตามรูปแบบของวารสารนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และต้องผ่านกระบวนการพิจารณากลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องก่อน Description: This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global

วารสารนิเทศศาสตร์ Read More »