ชื่อวารสาร (Title) : วารสารบรรจุภัณฑ์ไทย Thai Packaging Newsletter ISSN:        1685-862X จัดพิมพ์:       ราย 2 เดือน สำนักพิมพ์:  สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย รายละเอียด:      วารสารบรรจุภัณฑ์ไทย Thai Packaging Newsletter วารสารรายสองเดือน เผยแพร่ผลิตภัณฑ์และบริการของท่านให้เป็นที่รู้จัก เป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ใหม่ๆ ทางด้านเทคโนโลยีการพิมพ์ และการผลิต เว็บไซต์ www.thaipackaging.net และสามารถ อ่านวารสารฉบับออนไลน์ THAI PACKAGING NEWSLETTER ได้ตั้งแต่ฉบับที่ #127 Jan-Feb 2018 Holding ฉบับรูปเล่มที่มีในสำนักหอสมุดฯ Call Number Heading วารสาร 620 วารสารบรรจุภัณฑ์ไทย อ่านฉบับออนไลน์ Link to […]

วารสารบรรจุภัณฑ์ไทย Read More »