วารสารบรรจุภัณฑ์ไทย

ชื่อวารสาร (Title) : วารสารบรรจุภัณฑ์ไทย Thai Packaging Newsletter
ISSN:        1685-862X
จัดพิมพ์:       ราย 2 เดือน
สำนักพิมพ์:  สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย

รายละเอียด:      วารสารบรรจุภัณฑ์ไทย Thai Packaging Newsletter วารสารรายสองเดือน เผยแพร่ผลิตภัณฑ์และบริการของท่านให้เป็นที่รู้จัก เป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ใหม่ๆ ทางด้านเทคโนโลยีการพิมพ์ และการผลิต เว็บไซต์ www.thaipackaging.net และสามารถ อ่านวารสารฉบับออนไลน์ THAI PACKAGING NEWSLETTER ได้ตั้งแต่ฉบับที่ #127 Jan-Feb 2018


Holding ฉบับรูปเล่มที่มีในสำนักหอสมุดฯ

Call Number Heading
วารสาร 620 oวารสารบรรจุภัณฑ์ไทย