วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร

วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร

ชื่อวารสาร: วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร Print ISSN: 2672-9091 TCI: กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร รายละเอียด แนะนำวารสาร 4 พ.ย. 2564 วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มีวัตถุประสงค์  เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการในรูปแบบของบทความวิชาการและบทความวิจัยที่มีคุณภาพด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร เป็นสื่อกลางในการนำเสนอ แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นเชิงวิชาการ และการสนับสนุนผลงานวิชาการให้เผยแพร่ไปสู่ผู้อ่านในวงกว้าง Holding ฉบับออนไลน์ Link to Journal : วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร

วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร Read More »

ชื่อวารสาร: วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร: Journal of Business, Economics and Communications Print ISSN: 1905-3746 TCI: กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: คณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร รายละเอียด: แนะนำวารสาร 8 ต.ค. 2562 วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร จัดพิมพ์ภายใต้คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวารสารสหสาขาวิชาที่ผ่านการรับรองคุณภาพวารสาร Thai-Journal Citation Index: TCI Group I และฐานข้อมูลภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Citation Index: ACI) มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการในรูปแบบของบทความวิชาการและบทความวิจัยที่มีคุณภาพด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร เป็นสื่อกลางในการนำเสนอ แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นเชิงวิชาการ และการสนับสนุนผลงานวิชาการให้เผยแพร่ไปสู่ผู้อ่านในวงกว้าง Description: The Journal of Business, Economics and Communications

วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร Read More »