ชื่อวารสาร: วารสารบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี: Journal of Management Science, Ubon Ratchathani University Print ISSN: 2286-6809 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รายละเอียด: แนะนำวารสาร 9 ต.ค. 2562 วารสารบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เปิดรับผลงานวิชาการประเภทบทความวิจัย และบทความวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์การตีพิมพ์ ดังนี้ 1.เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยของอาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจ  ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  ครอบคลุมเนื้อหาวิชาการทางศาสตร์บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชี ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การเงิน และการธนาคาร  2.เพื่อส่งเสริม เผยแพร่การศึกษา ค้นคว้าวิจัยที่มีประโยชน์ มีคุณค่าต่อการพัฒนาองค์ความรู้วิชาการ ในสาขาวิชาต่างๆ โดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมกับการบริหาร […]

วารสารบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Read More »