วารสารบัณฑิตศาส์น มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

วารสารบัณฑิตศาส์น มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

ชื่อวารสาร: วารสารบัณฑิตศาส์น มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) Print ISSN: 1685-4063 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย รายละเอียด แนะนำวารสาร 13 พ.ย. 2564 วารสารบัณฑิตศาส์น มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ทางวิขาการ และงานวิจัย ให้คณาจารย์นักวิจัยนักวิชาการและนิสิตนักศึกษาตลอดจนผู้สนใจทั่วไปได้มีโอกาสนำผลงานวิชาการและงานวิจัยในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ตลอดจนแขนงวิชาที่เกี่ยวข้องได้แก่ พระพุทธศาสนา รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การจัดการบริหารธุรกิจ พัฒนาสังคมและการศึกษา Holding ฉบับออนไลน์ Link to TCI : วารสารบัณฑิตศาส์น มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) วารสารบัณฑิตศาส์น มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

วารสารบัณฑิตศาส์น มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) Read More »

ชื่อวารสาร: วารสารบัณฑิตศาส์น มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย: Mahamakut Graduate School Journal Print ISSN: 1685-463 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: บัณฑิตวิทยาลัย มหามกุฎราชวิทยาลัย รายละเอียด: แนะนำวารสาร 9 ต.ค. 2562 เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ทางวิขาการ และงานวิจัย ให้คณาจารย์นักวิจัยนักวิชาการและนิสิตนักศึกษาตลอดจนผู้สนใจทั่วไปได้มีโอกาสนำผลงานวิชาการและงานวิจัยในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ตลอดจนแขนงวิชาที่เกี่ยวข้องได้แก่ พระพุทธศาสนา รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การจัดการบริหารธุรกิจ พัฒนาสังคมและการศึกษา Description: – Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: Mahamakut Graduate School Journal วารสารบัณฑิตศาส์น มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย: Mahamakut Graduate School Journal

วารสารบัณฑิตศาส์น มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย Read More »