ชื่อวารสาร: วารสารปัญญาภิวัฒน์: Panyapiwat Journal Print E-ISSN: 2651-1088 TCI: กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ รายละเอียด: แนะนำวารสาร 4 ก.ย. 2562 วารสารปัญญาภิวัฒน์ได้ดำเนินการตีพิมพ์เผยแพร่อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ปัจจุบันเป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI (Thai-Journal Citation Index Centre) กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และเป็นวารสารที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล Description: Panyapiwat JournalISSN 2651-1088(Online) Panyapiwat Journal has been published on a continuous basis  Holding ฉบับพิมพ์ที่ให้บริการในห้องสมุด: ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (2552) – ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (2556) Link to e-Journal […]

วารสารปัญญาภิวัฒน์ Read More »