วารสารปาริชาต

วารสารปาริชาต

ชื่อวารสาร: วารสารปาริชาต Print ISSN: 0857-0884 TCI: กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยทักษิณ รายละเอียด แนะนำวารสาร 26 พ.ย. 2564 วารสารปาริชาต เป็นวารสารเผยแพร่และรับตีพิมพ์ผลงานวิจัย/ ผลงานวิชาการ และผลงานวิชาการรับใช้สังคมทางด้านศิลปะและมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการและการเงินของบุคลากร นักวิจัยในมหาวิทยาลัยทักษิณและหน่วยงานต่างๆ Holding ฉบับออนไลน์ Link to TCI : วารสารปาริชาต วารสารปาริชาต

วารสารปาริชาต Read More »

ชื่อวารสาร: วารสารปาริชาต: Parichart Journal  Print ISSN: 0867-0884 TCI: กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยทักษิณ รายละเอียด: แนะนำวารสาร 4 ก.ย. 2562 วารสารปาริชาต เป็นวารสารเผยแพร่ และรับตีพิมพ์ผลงานวิจัย/ ผลงานวิชาการ และผลงานวิชาการรับใช้สังคมทางด้านศิลปะและมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการและการเงิน ของบุคลากร นักวิจัยในมหาวิทยาลัยทักษิณและหน่วยงานต่าง ๆ Description: This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

วารสารปาริชาต Read More »