ชื่อวารสาร: วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: Journal of Nursing Science Chulalongkorn University Print ISSN: 0858-1231 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายละเอียด: แนะนำวารสาร 5 ก.ย. 2562 วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นวารสารที่ตีพิมพ์บทความทางวิชาการในสาขาพยาบาลศาสตร์ ที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 คนวัตถุประสงค์ 1. เพื่อเสนอวิทยาการก้าวหน้าทางพยาบาลศาสตร์2.,เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่เกียรติคุณของสถาบันกำหนดออก ทุก 4 เดือน ปีละ 3 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายนฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม และ ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคมเจ้าของ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาคารบรมราชชนนีศรีศตพรรษ Description: – Holding ฉบับพิมพ์ที่ให้บริการในห้องสมุด: ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 […]

วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Read More »