ชื่อวารสาร: วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์: Songklanagarind Journal of Nursing Print ISSN: 0125-8958 TCI: กลุ่มที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รายละเอียด: แนะนำวารสาร 12 ต.ค. 2562 วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ เป็นวารสารของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ.2523 ปัจจุบันได้ผ่านการรับรองโดยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทยให้อยู่ในระดับ TCI (Thai Citation Index) ระดับ 1 และ ACI  (ASEAN Citation Index) รับตีพิมพ์ผลงานวิชาการทางด้านการพยาบาลและสุขภาพของประชาชน ทุกสุขภาวะและทุกช่วงวัย โดยเฉพาะการพยาบาลที่ผสมผสานภูมิปัญญาตะวันออก  รับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ให้ความรู้ใหม่ในการนำไปปรับปรุงการพยาบาลและสุขภาพของประชาชน จากนักศึกษา อาจารย์ พยาบาล  และนักวิชาการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์เป็นวารสารที่มีผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณากลั่นกรองบทความก่อนลงตีพิมพ์ (double-blind […]

วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ Read More »