ชื่อวารสาร: วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก: Thai Journal of Cardio-Thoracic Nursing Print ISSN: 0857-605x TCI: กลุ่มที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักพิมพ์: สมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอกแห่งประเทศไทย รายละเอียด: แนะนำวารสาร 12 ต.ค. 2562 วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอกเป็นวารสารที่จัดทำโดยสมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก ซึ่งเป็นสมาคมพยาบาลที่มีสมาชิกที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและทรวงอกร่วมกันจัดทำวารสารเพื่อเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และเผยแพร่วิทยาการใหม่ๆ เช่น งานวิจัย นวัตกรรม ในสาขาการดูแลรักษาและการพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก โรคเรื้อรัง รวมทั้งศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในสมาชิกสมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอกและผู้ที่สนใจ ปีละ 2 เล่ม มกราคม -มิถุนายน และ กรกฎาคม – ธันวาคม Description: This journal provides immediate open access to its content on the principle […]

วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก Read More »