ชื่อวารสาร: วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ : Thaksin University Journal Print ISSN:  0859-9807 Online ISSN 2651-0693 TCI: กลุ่มที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักพิมพ์: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ รายละเอียด: แนะนำวารสาร 23 ส.ค. 2562 วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นวารสารเผยแพร่ผลงานวิจัย/บทความทางสหวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของบุคลากร นักวิจัยในมหาวิทยาลัยทักษิณและหน่วยงานต่างๆ Description: Thaksin University Journal invites researchers, scholars and authors to submit their original research articles and academic articles to publish in the volume 23, issue 2 (2020) to present […]

วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ Read More »