ชื่อวารสาร: วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร: Silpakorn University Journal Print ISSN: 0857-5428, 2586-8489(online) TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยศิลปากร รายละเอียด: แนะนำวารสาร 7 ก.ย. 2562 วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นวารสารที่เผยแพร่ผลงานทางวิชาการสาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ ของนักวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการในสาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ และส่งเสริมให้นักวิชาการและผู้สนใจได้นำเสนอผลงานวิชาการในรูปบทความวารสาร ISSN Description: Silpakorn University Journal(SUJ) is a double-blinded peer-reviewed international journal publishing six issues a year by Silpakorn University, Thailand. SUJ is formerly known as ‘Silpakorn University Journal […]

วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร Read More »