ชื่อวารสาร: วารสารยุโรปศึกษา: Journal of European Studies Print ISSN: 0858-7795 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: ศูนย์ยุโรปศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายละเอียด: แนะนำวารสาร 22 ต.ค. 2562 วารสารยุโรปศึกษาจัดทำโดยศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและได้รับการรับรองจากสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย ตีพิมพ์บทความทางวิชาการในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สังคมวิทยา มานุษยวิทยา นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม ที่มีสารัตถะสำคัญเกี่ยวกับภูมิภาคยุโรป ตลอดจนความสัมพันธ์และบทบาทของของยุโรปในโลก ทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีกำหนดเผยแพร่ฉบับปกติ 2 ฉบับต่อปี ณ สิ้นเดือนมิถุนายนและสิ้นเดือนธันวาคม เริ่มตีพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกเมื่อ ค.ศ.1993 พักตีพิมพ์ชั่วคราวระหว่าง ค.ศ.2017-2018 และกลับมาดำเนินการตีพิมพ์ตามปกติ พร้อมทั้งเริ่มเผยแพร่ฉบับออนไลน์และใช้ระบบพิชญพิจารณ์เมื่อ ค.ศ.2019 Description: Journal of European Studies (JES) […]

วารสารยุโรปศึกษา Read More »