ชื่อวารสาร: วารสารยูโร: The Thai Journal of Urology  Print ISSN: 0858-6071 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: สมาคมศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ รายละเอียด: แนะนำวารสาร 24 ต.ค. 2562 เจ้าของ สมาคมศัลยแพทยท์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์วัตถุประสงค์ วารสารยูโร The Thai Journal of Urology จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้1.,เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะกำหนดออก ปีละ 2 เล่ม (มิถุนายน และธันวาคม)สำนักงานวารสาร หน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Description: The Thai Journal of Urology: Objectives are (1) to enhance medical […]

วารสารยูโร Read More »