ชื่อวารสาร: วารสารรัฐประศาสนศาสตร์: Thai Journal of Public Administration Print ISSN: 0859-418x TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: คณะรัฐประศาสนศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รายละเอียด: แนะนำวารสาร 24 ต.ค. 2562 วารสารรัฐประศาสนศาสตร์เป็นวารสารของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  มีกำหนดการพิมพ์ออกเผยแพร่วารสารละ 2 เล่มต่อปี (เดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์ โดยบทความทุกบทความที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารเป็นบทความที่ได้มาตรฐานและผ่านการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง Description: The Thai Journal of Public Administration publishes peer-reviewed scholarly articles and book/article reviews on public administration. The journal is produced […]

วารสารรัฐประศาสนศาสตร์ Read More »